Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw, wniosków i skarg

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)

• Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku.

 

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:

• pocztą na adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko;

• faxem na nr 87 428 24 96;

• pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

• złożyć w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ul. Wilanowska 26, 11-500 Giżycko;

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godz. 12.00 - 14.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.

 

Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach 7.00-15.00.

 

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

 

Skargi i wnioski wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Giżycku powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.

 

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).